Raj Bhavan, Odisha

Bhubaneswar, 751008

Tel: 0674 2536581/2536583        
2536584/2536704
 

Fax: 0674 2536582                            

Email: govodisha@nic.in                

             

Raj Bhavan, Puri-06752-222068